Polityka kredytowania

Banki w momencie realizacji swoich celów w warunkach ryzyka musi prowadzić działania jakie w konsekwencji mają zmierzać do optymalizacji jego wpływu na uzyskane wyniki ekonomiczne oraz finansowe. Zachodząca wówczas optymalizacja wpływu ryzyka kredytowego na wyniki finansowy jest tworzona za pomocą szeroko pojętego pojęcia jakim jest polityka kredytowa. Pod tym właśnie pojęciem określa się zespół różnego rodzaju postanowień – celów, wymogów, oczekiwań, jak też zasad, wytycznych, wskazówek, zaleceń dotyczących działalności kredytowej banku, określających postępowanie pracowników banku przy udzielaniu kredytów i czynnościach związanych z ich obsługą, mające na celu kształtowanie zamierzonego portfela kredytowego banku o akceptowanym poziomie ryzyka. Tak rozumiana polityka ujmowana jest w odpowiednich dokumentach, dlatego też powinna ona umożliwić dokładną realizacje celów ora zadań jakie zawarte są w startego banku i jakie okrzesają jego obszaru działania odnoszące się do sfery kredytowej. Działania te mają na celu przede uwzględniają ogólną specyfikę banku oraz jego potencjał w dłuższej perspektywie czasu. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że aby realizacja ta przebiegała na wysokim poziomie ważne jest dokładne wyszczególnienie zakresu polityki kredytowej. Odbywa się to za pomocą wyznaczania metody postępowania w trakcie realizacji strategii w momencie gdy zostaną one podane jako określone cele danego banku.

Polityka kredytowa banku to zbiór narzędzi jakie w praktyce umożliwiają realizację postawionych, przyszłych zadań tego rodzaju placówki. Należy jednak rozróżnić iż wymagania oraz warunki tworzone są za pomocą systemu ustawodawczego, z kolei znaczenie podstawowe odnośnie polityki kredytowej mają uchwalone ustawy Prawa bankowego oraz przepisy wykonawcze obowiązujące w danym kraju odnośnie banków. Do jednych z ważniejszych zasad odnoszących się do działalności kredytowej banku zalicza się Dopuszczalną koncentrację portfela, podstawowe warunki powiązane z udzielaniem kredytów, sposoby oceny ryzyka bankowego, wymogi odnoszące się do zawierania umów kredytowy, stały monitoring realizacji kredytu, stały monitoring sytuacji kredytobiorcy, postępowanie banku w momencie pogorszenia się sytuacji kredytobiorcy, procedury związane z udzielaniem kredytów osobom wchodzącym w skład zarządu danego banku

Wyżej wymienione aspekty odnoszące się do polityki kredytowej zależne są od czynników zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Zewnętrzne czynniki znacząco wpływają na dynamikę działalności kredytowej banku. Co ważne czynniki te są ściśle związane z zmieniającym się popytem w gospodarce na dany kredyt bankowy. Można ty wymienić minoziom oszczędności czy też cele polityki monetarnej. Z kolei do czynników wewnętrznych wymienia się cele operacyjne banku, strukturę ilościową depozytów, strukturę jakościową depozytów, strukturę operacyjną banku,organizację banku Za odpowiednio przeprowadzaną politykę kredytową w banku odpowiadają osoby wchodzące w zarząd banku.