Skąd kredyt

Pojęcie instytucji kredytowej.

Instytucją kredytową nazywamy przedsiębiorstwo jakie prowadzi działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów, a także udziela kredytów na własny rachunek. W prawie bankowym jakie obowiązuje w Polsce Instytucja Kredytowa jest podmiotem, który ma swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lub na terenie któregoś z państw należących do Unii Europejskiej. Instytucja ta prowadzi we własnym imieniu i na własny rachunek działalność, która ma swoje zezwolenia od właściwych władz nadzorczych. Taka instytucja może nie tylko udzielać kredytów, ale również posługiwać się i wydawać pieniądze elektroniczne.

Pojęcie pieniądza elektronicznego.

Pieniądz elektroniczny jest jak sama nazwa wskazuje elektronicznym zasobem pieniędzy w różnych urządzeniach technicznych. Można go wykorzystać między innymi do płatności na rzecz różnych podmiotów bez koniczności zlecania transakcji w banku. Jest to z góry opłacony instrument na okaziciela. W polskim prawie pojęcie pieniądza elektronicznego zostało wprowadzone do ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku. Do tego, aby można było wydawać pieniądze elektroniczne trzeba mieć zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. W prawie Unii Europejskiej pojęcie pieniądza elektronicznego reguluje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 roku. Dyrektywa ta dotyczy podejmowania oraz prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego i nadzoru nad ich bezpieczeństwem.

Pojęcie banku.

Bankiem nazywamy osobę prawną, która wykonuje działalność gospodarczą na podstawie konkretnych zezwoleń. Działalność banków polega między innymi na przyjmowaniu depozytów oraz na udzielaniu kredytów i wszelkich innych usług, które się z tym wiążą. Wszystkie zadania jakie wykonują banki określone są w przepisach ustawy Prawo Bankowe, jak również są one wymienione w statucie banku. Bank pełni rolę pośrednika, który daje możliwość wykorzystywania środków pieniężnych przez klientów banku. Banki razem z bankiem centralnym tworzą tak zwany dwuszczeblowy system bankowy. Jeżeli chodzi o bank centralny pełni on trzy najważniejsze funkcje. Należą do nich realizowanie funkcji banku państwa, banku emisyjnego, a także pełni funkcję banku banków.